Monday, March 8, 2021

8 March  - Happy Women's Day 


એક દિકરીથી લઈને એક માઁ સુધીની ઝીંદગીમાં તમામ પાત્રો ભજવી અને સર્વે સંબંધો ને સાચવીને ઘરને ખુશાલ રાખનાર ઘરની અન્નપૂર્ણા ને વંદન.

Happy women's day

No comments:

Post a Comment